Stomatolog Estea Wrocław - Polityka Prywatności
Konstal

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych. To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa danych w sieci, w szczególności danych wrażliwych, co traktujemy bardzo poważnie.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby wprowadzić wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe naszych pacjentów. Określamy również sposób, w jaki można się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących praw.

W tej chwili nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności, w szczególności w świetle nowych przepisów RODO, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

UWAGA: Nasze strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów (jak ZnanyLekarz.pl) i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy "Holis" Instytut Stomatologii Katarzyna Walczyk

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez "Holis" Instytut Stomatologii Katarzyna Walczyk Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w/w Rozporządzenia.

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO”, jest:
"Holis" Instytut Stomatologii Katarzyna Walczyk, ul. Sempołowskiej 74/4, 51-661 Wrocław, telefon: 502 779 297, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , miejsce prowadzenia działalności: Wyb. St. Wyspiańskiego 13, 50-370 Wrocław,

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

 • poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 • poczta tradycyjna: "Holis" Instytut Stomatologii Katarzyna Walczyk, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 13, 50-370 Wrocław
 • telefon: +48 502 779 297

Słownik

Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Gabinet.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Rozróżniamy pięć podstaw przetwarzania Twoich danych:

Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Dostarczanie produktów i świadczenie usług przez Gabinet obejmuje następujące działania po stronie Gabinetu: przeprowadzenia leczenia, przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu zdrowia pacjenta, zbieranie wymaganych zgód na leczenie endodontyczne, chirurgiczne, implantację, wybielanie, leczenie dzieci oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Gabinetem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Do jakich informacji mamy dostęp?

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Ponizej przedstawiamy przykładowo najczęściej występujące przypadki.

Dokumentacja medyczna

Art. 29. ust. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

Art. 29. ust. 2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Art. 29. ust. 3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

Należności i roszczenia

W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;

Dane rozliczeniowe

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Pliki cookie.

Pliki cookie, potocznie zwane ciasteczkami, są tworzone przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę internetową. Są niezbędne do wygodnego korzystania z naszych stron internetowych (podobnie jak z innych nowoczesnych stron internetowych). Jeśli nie chcesz plików cookie, musisz w własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszych stron www.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługują naszym Pacjentom następujące prawa:

Przysługuje Pacjentowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym gabinecie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.

Gabinet w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Gabinet może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Gabinetem, ani składania dodatkowych oświadczeń.

Gabinet:
"Holis" Instytut Stomatologii Katarzyna Walczyk prowadzący działalność pod adresem Wybrzeże Wyspiańskiego 13, 50-370 Wrocław
Pacjent:
Osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczeniu usług zawartej z Gabinetem.
Użytkownik:
Osoba fizyczna która może, ale nie musi być Pacjentem Gabinetu
Umowa:
Wykonanie usługi stomatologicznej
Dane kontaktowe:
Informacje podawane przez Ciebie przy pierwszej wizycie, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub numer paszportu, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, dane lekarza prowadzącego, Dane Rodzica, Opiekuna/Kuratora w przypadku Zgody Zastępczej lub Równoległej.
Dane dotyczące stanu zdrowia:
Oświadczenie pacjenta, zdjęcia radiologiczne, zdjęcia i filmy wykonane aparatem cyfrowym oraz kamerą wewnątrzustną, nazwy i dawki leków, dodatkowe dane dotyczące zabiegu jak i stanu zdrowia w tym dane dotyczące dokumentacji fotograficznej i radiologicznej oraz wystawionych recept
Polityka:
Niniejsza polityka prywatności.
Adres email:
Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Gabinetem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Serwis:
Strona firmowa Gabinetu - www.stomatolog-estea.pl
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”;